Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień 6 ust.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 109, poz. 719 z 2010 r.) z przytoczonego przepisu wynika, że  właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiące odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich opracowują instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

 

Z obowiązku sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zwolnione są jedynie obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

· Kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną Stefę pożarową nie przekracza 1 000 m3,
· Kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m2,
· Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

 

Podczas opracowania Planu Obiektu wraz z terenem przyległym należy uwzględnić obowiązkowo szereg danych graficznych, dotyczących m.in. usytuowania urządzeń przeciwpożarowych w budynku, warunków ewakuacji czy danych odnoszących się do parametrów budynku i terenu.